Medezeggenschap

Medezeggenschap

Binnen ASG hechten we grote waarde aan medezeggenschap. Als mensen vanuit diverse rollen en posities meedenken, verbetert dit de kwaliteit van ons onderwijs. Om de medezeggenschap te versterken, is er sinds 2020 binnen ASG een Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) gevormd. Door de oprichting van de CMR heeft ASG zeggenschap én medezeggenschap op elk niveau. Het proces van professionalisering van medezeggenschap binnen ASG, zowel op bestuurlijk niveau als op schoolniveau, heeft de voortdurende aandacht van het College van Bestuur.

De CMR adviseert het College van Bestuur over ASG-brede onderwerpen. Daarnaast is de CMR een sparringpartner voor het ASG-bestuur. Op schoolniveau en binnen het bureau denken en beslissen de verschillende medezeggenschapsraden (MR’en) mee. Daartussen bevinden zich de GMR-PO en de GMR-VO. Deze organen hebben medezeggenschap voor het gehele PO, het gehele VO en het Servicebureau, Bestuursbureau en Concern Control. Zij hebben het grootste deel van hun bevoegdheden overgedragen aan de CMR, zodat binnen de CMR de medezeggenschap integraal, concernbreed en daarmee sectoroverstijgend kan plaatsvinden.

De GMR-PO, de GMR-VO en de MR Bureau kiezen vanuit hun midden de leden van de CMR. Omdat de CMR een nieuwe vorm is binnen ASG en binnen het funderend onderwijs, is de CMR voor twee jaar ingesteld en wordt deze vorm van medezeggenschap in 2022 geëvalueerd.

Aantal afgevaardigde leden
De CMR bestaat uit 18 leden: 8 uit de GMR-PO, 8 uit de GMR-VO en 2 van de MR Bureau. Van de leden uit het PO moeten er 4 leerkrachten en 4 ouders zijn. De groep uit het VO bestaat uit 4 docenten, 2 ouders en 2 leerlingen. Het bureau wordt alleen vertegenwoordigd door personeelsleden.

MR en GMR
Voor de GMR’en is met de komst van de CMR een belangrijk deel van het werk verschoven naar de CMR.  De GMR’en hebben meer de rol van klankbord voor de leden die in de CMR zitten. Daarnaast vormen ze de connectie met de MR’en van de verschillende scholen. Dit krijgt vorm via achterbanoverleggen met de medezeggenschapsraden op de scholen. De MR’en op schoolniveau blijven betrokken bij het beleid op hun school, adviseren de schooldirectie in schoolse aangelegenheden en adviseren de betrokken GMR in overkoepelende zaken.

Commissies en inhoudelijke zaken
De CMR werkt met twee commissies, namelijk de Commissie Financiën en de Commissie Onderwijs & Personeel.

Ambtelijk secretaris CMR
Martijn Scholte is de ambtelijk secretaris van de CMR ASG. Zijn e-mailadres is secretariscmr@asg.nl

Vergaderplanning 2022-2023

Overlegvergadering CMR met College van Bestuur (19.00 – 21.00 uur)
27 september 2022 (jaarverslag)
29 november 2022 (HR kadernota)
7 februari 2023 (begroting)
20 april 2023 (meerjarenbegroting)
30 mei 2023
11 juli 2023

Overlegvergadering Commissie Financiën met College van Bestuur (16.00 – 17.30 uur)
14 september 2022 (jaarverslag)
18 januari 2023 (begroting)
29 maart 2023 (meerjarenbegroting)

Overlegvergadering Commissie Onderwijs & Personeel met College van Bestuur (17.30 – 19.00 uur)
21 september 2022
9 november 2022 (HR kadernota)
25 januari 2023
5 april 2023
21 juni 2023

Overleg CMR met Raad van Toezicht (17.00 – 18.30 uur)
23 november 2022
7 juni 2023
22 november 2023