Leerplicht

Leerplicht

In Nederland zijn kinderen vanaf 5 jaar tot aan het einde van het schooljaar waarin ze 16 worden verplicht om naar school te gaan. Dit is geregeld in de leerplichtwet. In buitengewone gevallen is het mogelijk dat uw kind (tijdelijk) vrijstelling krijgt. U kunt de schoolleiding vragen naar de regelingen. Ook vindt u meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Periode leerplicht
Een kind moet naar school vanaf de eerste dag van de maand nadat hij/zij 5 jaar wordt. Veel kinderen gaan al op vierjarige leeftijd naar school, hoewel ze dan nog niet leerplichtig zijn. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. Wanneer uw kind in september 16 wordt, moet hij of zij toch het schooljaar afmaken. Vanaf het 16e jaar geldt de kwalificatieplicht.

Kwalificatieplicht
Jongeren die geen startkwalificatie hebben moeten tot hun 18de verjaardag onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma op havo-, vwo- of mbo-2-niveau. Tijdens de kwalificatieplicht moet uw kind elke dag naar school of kiest het voor de combinatie van leren en werken.

Spijbelen
Een kind dat spijbelt, overtreedt de Leerplichtwet. Een school maakt melding van het spijbelen bij de gemeente. Een leerplichtambtenaar onderzoekt het verzuim. Op de website van de rijksoverheid kunt u meer lezen over de regelgeving en wat u als ouder kunt doen om spijbelen tegen te gaan.