Klachten

In elke organisatie komen verschillen van mening, klachten en conflicten voor. In de meeste gevallen wordt er snel een oplossing gevonden. Uitgangspunt is dan ook dat de klacht of een geschil zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost. U bespreekt de klacht eerst op school.  Wanneer de klacht niet naar tevredenheid door de school wordt afgehandeld, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie.

De (algemene) klachtencommissie
Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen de Almeerse Scholen Groep, of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht indienen. Bij de Almeerse Scholen Groep is de behandeling daarvan geregeld in een klachtenregeling.

De klachtenregeling is bedoeld voor ouders, personeelsleden, meerderjarige leerlingen, maar ook voor bijvoorbeeld derden die diensten voor de ASG verrichten. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. De commissie adviseert het College van Bestuur, het College van Bestuur beslist vervolgens over de klacht.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Dat kan per post: Almeerse Scholen Groep, t.a.v. College van Bestuur, postbus 60276, 1320 AH Almere. U kunt ook mailen naar klachten@asg.nl.

Bijlagen:
Handreiking bij klachten en meldingen
Klachtenregeling
Regeling commissie bezwaarschriften ASG
Regeling beroeps- annex klachtencommisie voortgezet onderwijs examens