Klachten

In elke organisatie komen verschillen van mening, klachten en conflicten voor. In de meeste gevallen wordt er snel een oplossing gevonden. Uitgangspunt is dan ook dat de klacht of een geschil zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost. Wanneer dat niet lukt, kunt u zich wenden tot één van de drie commissies. Hieronder kunt u lezen welke commissie voor welke situatie bedoeld is. 

De (algemene) klachtencommissie
Wanneer u het niet eens bent met gedragingen of beslissingen van een persoon binnen de Almeerse Scholen Groep, of juist met het nalaten van gedragingen of het niet nemen van beslissingen, dan kunt u een klacht indienen. Bij de Almeerse Scholen Groep is de behandeling daarvan geregeld in een klachtenregeling.

De klachtenregeling is bedoeld voor ouders, personeelsleden, meerderjarige leerlingen, maar ook voor bijvoorbeeld derden die diensten voor de ASG verrichten. De regeling beschrijft de procedure voor het indienen en behandelen van de klacht. Uitgangspunt is dat de klacht zoveel mogelijk door de betrokken partijen binnen de school of afdeling wordt opgelost. Wanneer dat niet lukt, kunt u terecht bij de klachtencommissie. De commissie adviseert het College van Bestuur, het College van Bestuur beslist vervolgens over de klacht.

Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Dat kan per post: Almeerse Scholen Groep, t.a.v. College van Bestuur, postbus 60276, 1320 AH Almere. U kunt ook mailen naar bestuurssecretariaat@asg.nl.

De commissie bezwaarschriften
Personeelsleden die bij het openbaar onderwijs werken, of in sommige gevallen ook ouders van leerlingen, kunnen naar de commissie bezwaarschriften stappen als ze het niet eens zijn met een (rechtspositioneel) besluit van het bestuur.  Een bekend voorbeeld is het personeelslid dat zijn ontslag aanvecht.
De commissie is alleen werkzaam voor het openbaar onderwijs (in alle andere gevallen is de (algemene) klachtencommissie toegankelijk). De bezwarencommissie adviseert het College van Bestuur, het College beslist vervolgens.

Een bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend. Dat kan per post: Almeerse Scholen Groep, t.a.v. College van Bestuur, postbus 60276, 1320 AH Almere. U kunt ook mailen naar bestuurssecretariaat@asg.nl.

De beroeps- en klachtencommissie examens voortgezet onderwijs
In de wet is geregeld dat de rector van een school voor voortgezet onderwijs maatregelen kan treffen als leerlingen zich wat betreft het examen schuldig maken aan onregelmatigheden. Bijvoorbeeld als een leerling plagiaat pleegt of examenwerk van een ander inlevert. Tegen een maatregel kan beroep worden ingesteld bij de beroeps- en klachten commissie examens voortgezet onderwijs. Het besluit van de beroepscommissie is bindend (deze beroepscommissie is dus geen adviesorgaan voor het College van Bestuur).

De beroepscommissie fungeert ook als klachtencommissie voor andere examenzaken. Denk bijvoorbeeld aan de gang van zaken tijdens een examen. De commissie is in dat geval een adviesorgaan en adviseert het College van Bestuur. Het College van Bestuur beslist vervolgens over de klacht.

Een beroepsschrift of klacht over examenzaken moet schriftelijk worden ingediend. Dat kan per post: Almeerse Scholen Groep, t.a.v. College van Bestuur, postbus 60276, 1320 AH Almere. U kunt ook mailen naar bestuurssecretariaat@asg.nl.

Bijlagen:
Klachtenregeling
Regeling commissie bezwaarschriften ASG
Regeling beroeps- annex klachtencommisie voortgezet onderwijs examens